Zásady ochrany osobních údajů

S vašimi osobními údaji nakládáme jako s vlastními. Podívejte se sami.

Kdo jsme? 

Jsme společnost KOPEČNÝ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 07720653, se sídlem Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 109843. 

Co upravuje tento dokument? 

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace vysvětlující, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, které od Vás shromažďujeme, když používáte naše internetové stránky www.kopecnypartners.com a využíváte naše služby.

Zpracování osobních údajů se řídí zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osob a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak se na nás obrátit? 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů či cookies naší společností, nebo byste chtěli uplatnit některá ze svých práv na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek, záložka „Kontakt“ nebo prostřednictvím:

E-mailu: gdpr@kopecnypartners.com
Telefonicky: +420 778 886 293

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Při poskytování právních služeb o Vás obvykle zpracováváme základní identifikační a kontaktní osobní údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu, eventuálně jiná kontaktní adresa, číslo bankovního účtu.

V některých případech však bude nezbytné, abychom o Vás, Vašich zaměstnancích, smluvních partnerech, protistranách a dalších osobách zpracovávali i další osobní údaje v závislosti na konkrétně poskytovaných právních službách. Není vyloučeno, že budeme mít přístup i k tzv. zvláštní kategorii osobních údajů, dříve označované jako tzv. citlivé osobní údaje.

Pokud jste pouze návštěvníkem webových stránek, zpracováváme o Vás pouze Vaši IP adresu a cookies, o nichž se můžete dočíst níže.

Pokud Vás na našich webových stránkách cokoliv zaujalo a chcete odebírat newsletter nebo nás prostřednictvím webových stránek kontaktujete, a předáte nám v této souvislosti své osobní údaje, zpracováváme o Vás právě takové osobní údaje, které jste nám prostřednictvím našich webových stránek sdělili, a to obvykle Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, IP adresu a cookies.

Vždy o Vás zpracováváme jen takové osobní údaje, které nezbytně nutně potřebujeme k tomu, abychom Vám co nejlépe poskytli své (nejen) právní služby. Vaše osobní údaje zpracováváme jen po takovou dobu, po kterou jsou potřebné pro dosažení konkrétního účelu nebo po dobu vyžadovanou relevantní právní úpravu a snažíme se pravidelně kontrolovat aktuálnost a relevantnost našeho zpracování osobních údajů. Vždy přitom dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů.

Jak Vaše osobní údaje získáváme? 

Většinu osobních údajů, kterou o Vás zpracováváme, nám přímo Vy sdělíte či jinak předáte, například když prostřednictvím našich webových stránek požádáte o odběr newsletter nebo v souvislosti s naším poskytováním právních nebo jiných souvisejících služeb. Vaše osobní údaje však můžeme získat i jiným způsobem v průběhu poskytování právních a dalších služeb například od protistrany.

Pokud si zatím pouze prohlížíte naše webové stránky, získáváme Vaše osobní údaje pomocí souborů cookies Vašeho prohlížeče.

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje? 

Osobní údaje obvykle zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy, tedy, abychom mohli splnit povinnosti našeho vzájemného smluvního vztahu. Pokud nám v nezbytné rozsahu odmítnete své osobní údaje poskytnout, je možné, že Vám nebudeme schopni poskytnout své služby.

Osobní údaje můžeme zpracovávat rovněž proto, abychom plnili své zákonné povinnosti upravené například v zákoně o advokacii, zákoně o archivnictví a spisové službě nebo v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a v zákoně o dani z přidané hodnoty.

Na zpracování některých osobních údajů máme taktéž oprávněný zájem, například tehdy, pokud Vám vyfakturujeme námi řádně poskytnuté služby a Vy nám za tyto služby nezaplatíte a my jsme tak nuceni nezaplacené faktury soudně vymáhat.

Oprávněný zájem využíváme rovněž při práci s cookies, například měříme-li chování uživatelů našich webových stránek. V takovém případě však dbáme na to, aby ochrana Vašich údajů vždy převažovala nad naším zájmem, proto na základě oprávněného zájmu sbíráme pouze anonymní nebo pseudonymizované údaje, které nespojujeme s konkrétním uživatelem.

Osobní údaje můžeme zpracovávat i na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte například, přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. Svůj souhlas však můžete kdykoliv odvolat. 

Komu Vaše osobní údaje předáváme? 

Jako advokáti striktně zachováváme mlčenlivost a důvěrné informace, které nám sdělíte zůstanou vždy důvěrné!

Vaše osobní údaje předáváme jen zcela výjimečně, například při zpracování Vaší IP adresy a cookies. K předání osobních údajů dochází hlavně z důvodu zajištění kvality, rychlosti a bezpečnosti našich služeb, dále v souvislosti s plněním povinností stanovených relevantními právními předpisy, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů především naší společnosti, nebo z důvodu plnění našeho vzájemného smluvního vztahu, jsme oprávněni předat osobní údaje třetím osobám, mezi, než především patří:

 • poskytovatelé IT služeb,
 • poskytovatelé spisových a archivačních služeb,
 • poskytovatelé outsourcingu,
 • poskytovatelé účetních a daňových služeb,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
 • a další

Bližší specifikaci zpracovatelů a dalších příjemců Vám rádi poskytneme na Vaši žádost.

Přestože se snažíme dbát na důvěryhodnost našich partnerů, které při zpracování osobních údajů využíváme, dovolujeme si Vás upozornit, že neneseme odpovědnost za zpracování osobních údajů, které je těmito třetími stranami prováděno, pokud jsou v postavení správce, zejména tehdy, pokud jim údaje sdělíte sami. Při takovém zpracování osobních údajů jiní správci uplatňují vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Pokud předáváme osobní údaje do třetích zemí, vždy dbáme na to, aby bylo využito dostatečných záruk pro předávání.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme s ohledem na jejich účel po různou dobu. Není-li pro délku zpracování určující Vám udělený souhlas, zpracováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, či po dobu plnění zákonných povinností.

Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zákonná doba pro uchování údajů a dokladů za účelem provádění identifikace a plnění dalších povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu mezi Vaší osobou a naší společností.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vaše souhlasu jsou vymazány v návaznosti na Váš písemný požadavek, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od obdržení takového požadavku (odvolání souhlasu). Zpracování osobních údajů před odvoláním tohoto souhlasu tím není dotčeno. Odvolání souhlasu nám nebrání v dalším zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu.

Osobní údaje si rovněž ponecháváme pro případnou obhajobu našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod.

A co cookies? 

Při poskytování našich služeb a zpřístupňovaní obsahu uživatelům našich internetových stránek využíváme různé síťové identifikátory, tzv. cookies a to za účelem umožnění a zefektivnění používání webových stránek.

Cookies jsou zjednodušeně řečeno malé textové soubory, které Vámi navštívené internetové stránky ukládají do počítače, z něhož jsou prohlíženy. Tyto soubory se běžně používají k chodu nebo efektivnějšímu využití internetových stránek a k zajištění internetových služeb a funkcí pro uživatele. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů ani k identifikaci konkrétní osoby, mají však význam pro ochranu soukromí.

Cookies mohou být buď trvalé (persistent cookies), nebo dočasné (session cookies).

Trvalé cookies
jsou textové soubory posílané internetovým serverem internetovému prohlížeči, který poté, co je prohlížeč uloží, zůstává aktivní až do nastaveného data odstranění (neodstraní-li je uživatel před tímto datem).

Dočasné cookies jsou odstraněny na konci každé relace poté, co je zavřen internetový prohlížeč.

Cookies jde dále dělit na cookies první strany a cookies třetích stran

Cookies první strany
, které jsou vytvářeny přímo ze strany správce osobních údajů a obvykle slouží k zajištění základních funkcí internetových stránek.

Cookies třetích stran jsou vytvářeny správci odlišnými od provozovatele navštívené internetové stránky. 

K čemu používáme cookies?

Cookies používáme typicky z důvodu: 

 • personalizace - cookies umožňují rozpoznat konkrétní osobu například při přihlašování do jeho uživatelského účtu,
 • pro statistické a analytické účely - cookies využíváme pro statistické účely, umožňují nám měřit návštěvnost našich webových stránek, vyhodnocovat, jaký obsah Vás na nich zaujal, díky čemuž jsme lépe schopni přizpůsobit obsah konkrétnímu uživateli našich stránek, 
 • pro reklamní a marketingové účely, 
 • zabezpečení internetových stránek. 

Při výše uvedených účelech můžeme využívat externí správce a zpracovatele, kteří využívají vlastní systém ochrany osobních údajů.

Co se děje, když navštívíte náš web? 

Google Analytics

Pokud přijdete na náš web, spustí se měření Google Analytics, které umístí cookie na Váš počítač. Tato cookie obsahuje časovou značku vytvoření a náhodně vygenerované číslo, nebosahuje žádné osobní údaje. Měření Google Analytics je nastaveno tak, aby nezpracovávalo žádné osobní údaje, používaná IP adresa je anonymizována. Zpracování v tomto případě probíhá na základě oprávněného zájmu.

Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Když si registrujete náš newsletter

Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat informace a nabídky, o kterých budeme přesvědčeni, že Vás budou zajímat. Pokud emaily nebudete chtít dostávat, stačí kliknout na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého e-mailu. Případně můžete proti zasílání vznést námitku - viz kapitola “Jaká jsou Vaše práva?”.

Jaká jsou Vaše práva?

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, kde je vezmeme, jakou dobu je uchováváme a kdo nám je pomáhá zpracovávat. To vše jsme se snažili podrobně popsat na této stránce. Pokud ale chcete vědět podrobnosti, kontaktujte nás. 

Právo na opravu

Pokud se Vaše osobní údaje změní, nebo pokud zpracováváme chybné údaje, kontaktujte nás. Vaše údaje opravíme.

Právo na výmaz

Máte právo chtít po nás, abychom Vaše údaje vymazali, a to pokud:

 • zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, a Vy tento souhlas odvoláte,
 • vznesete proti zpracování námitku, která je oprávněná,
 • údaje dále nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je získali,
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že na základě uplatnění tohoto práva nemusíme smazat všechny osobní údaje, ale jen ty, kterých se toto právo dotýká.

Právo na omezení zpracování

Toto právo je podobné právu na výmaz, na rozdíl od něj ale pozastavuje zpracování osobních údajů jen na omezenou dobu. Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit pokud:

 • ověřujeme správnost (resp. nesprávnost) Vašich osobních údajů,
 • vaše osobní údaje již máme, nicméně důvod zpracování již pominul, vy však chcete, abychom údaje dále zpracovávali, 
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy,
 • vznesete námitku proti zpracovávání osobních údajů. Po dobu zkoumání oprávněnosti námitky máme povinnost zpracování omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Některé údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování můžete podat námitku. Tuto námitku přezkoumáme. Pokud nebudeme mít závažné důvody pro další zpracování, pak dále osobní údaje zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnou legislativou, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu pro osobních údajů.

Jak Vaše práva uplatnit?

Napište nám zprávu na email gdpr@kopecnypartners.com, zavolejte nám na telefonní číslo: +420 778 886 293, nebo využijte našeho kontaktního formuláře na webových stránkách, a popište, jaké právo chcete uplatnit.

Vaši žádost uplatníme co nejrychleji, nejvýše ale do 30 dnů. Ve výjimečných případech se doba může prodloužit až na 2 měsíce, v takovém případě Vás ale budeme informovat.
Datum poslední aktualizace 23. 5. 2021