Vyhněte se zbytečným pokutám od ČNB – 1. část

Získali jste licenci od ČNB z oblasti platebního styku? Vaše cesta k úspěšnému podnikání na finančním trhu teprve začíná. Česká národní banka je dohledovým orgánem a monitoruje veškeré dění na finančním trhu vč. Vašich aktivit. A nebojí se při svém dozoru rozdávat pokuty. Přečtěte si, co vše je ČNB trnem v oku a co proti tomu můžete dělat.
10.2.2022

Za co a hlavně za kolik?

Zákon o platebním styku vymezuje několik přestupků, kterých se jako licencovaný subjekt finančního trhu můžete dopustit. Těmi nejčastěji postihovanými jsou nedodržení požadavků na kapitál, neuplatnění kontrolního a řídícího systému v souladu se zákonem, a porušení informační povinnosti či neposkytnutím potřebných informací nebo vysvětlení. Výše pokut se v případě přestupků odvíjí i od typu licence, kterou jste od ČNB získali. Jste poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu (tzv. PPSMR)? Pokud nebudete dodržovat zákonem stanovené požadavky na kapitál, může vám být udělena pokuta až do výše 5 mil Kč. Máte licenci jako platební instituce (PI)? Pak za stejný přestupek můžete podle zákona obdržet až dvakrát větší pokutu. Sazbou až do výše 5 mil. Kč můžete být jako PPSMR, PI, VEPMR (vydavatel elektronických peněz malého rozsahu) či IEP (instituce elektronických peněz) pokutováni za nesplnění informační povinnosti nebo neposkytnutí požadovaných informací nebo vysvětlení

Mezi další přestupky, které ČNB zaznamenala v posledních 5 letech na trhu a které následně postihovala, bylo např. poskytnutí platební služby bez oprávnění či poskytnutí platební služby většího než malého rozsahu (v případě PPSMR a VEPMR), nenakládání s peněžními prostředky určenými k provedení platební transakce v souladu s příslušným ustanovením zákona o platebním styku (za což, mimochodem, může být udělena pokuta až do výše 20 mil. Kč) nebo uvedení nesprávného údaje nebo zatajení některé skutečnosti v žádosti o povolení. A to nejsou zdaleka všechny přestupky, kterých se mohou subjekty dopustit.

Pokud se v tom trochu ztrácíte, v tabulce jsme pro Vás shrnuli přehled přestupků podle zákona o platebních styku, které byly v posledních 5 letech postihnuty, a maximální možné výše udělovaných pokut:

Nutno podotknout, že skutečně udělované výše pokut se pohybovaly při dolních hranicích těchto maximálních pokut a ČNB při jejich stanovování bere v potaz spoustu okolností, např. majetkové poměry účastníka, okolnosti spáchaného přestupku, dobu trvání protiprávního stavu, účinky pokuty a jiné. Pokuty nejsou udělovány v takové výši, aby mohla mít pro daný subjekt likvidační dopad.

Aby to nebylo tak jednoduché, vztahuje se licencované subjekty finančního trhu spousta dalších předpisů. Určitě tu stojí za zmínku zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý také jako AML zákon. Ten na Vás klade spoustu požadavků a povinností, které jsou ze strany ČNB hlídány. Nezavedli jste, nebo neuplatňujete odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly? Pak se dopouštíte přestupku nesplnění povinnosti k prevenci, a to je pokutáno až do výše 10 mil Kč. Neplníte povinnosti při identifikaci a kontrole klienta? Podle zákona Vám hrozí postih až do výše 5 mil Kč

Pokud se úspěšně vrhnete do podnikání na finančním trhu jako licencovaný subjekt, pak je třeba hlídat povinnosti plynoucí např. ze zákona o oběhu bankovek a mincí, zákona o bankách, příp. zákona o směnárenské činnosti.

Jak moc se bát pokut?

V posledních 5 letech ČNB pokutovala téměř 50 subjektům finančního trhu s licencí z oblasti platebního styku. Zatímco v roce 2017 bylo takto postihnutých subjektů 6, v loňském roce jich byl více než dvojnásobek. Postupem času totiž ČNB v roli dohledového orgánu zpřísňuje požadavky na provoz a vykazovací činnost institucí platebního styku, a je tak důležité se na všechny povinnosti připravit. 

Nejčastěji uloženou výší pokuty bylo 50 tis. Kč, a to hlavně z důvodu, že nejčastěji byli postihovány subjekty s licencí PPSMR a jak již bylo zmíněno, ČNB při stanovování výše pokuty přihlíží mj. k hodnotě majetku a výši základního kapitálu daného subjektu. Nadále z našich statistik vyplývá, že nejčastěji byly pokuty uděleny za neposkytnutí potřebných informací a požadovaných vysvětlení nebo za porušení informační povinnosti. Je třeba mít ale na paměti, že v případě opakovaných přestupků nebo dopuštění se více přestupků najednou, se výše pokut zvyšuje, až může dojít ze strany ČNB až k odnětí samotné licence

Co s tím?

Jistě se shodneme, že placení pokuty není vůbec nic příjemného. Zatíží to rozpočet, může být poškozena dobrá pověst společnosti, v krajním případě i odebrána licence.. V dnešní době, kdy se  zpřísňuje dohled v oblasti platebního styku a zvyšuje počet vykazovacích povinností, je vcelku snadné se dostat do nepříjemného hledáčku ČNB, proto zavčas hledejte někoho, kdo Vám pomůže se vyznat ve všech povinnostech a požadavcích a dokáže za Vás ohlídat vše potřebné. Zůstaňte s námi v kontaktu

Nechte nám na sebe e-mail a žádná novinka už vám neunikne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.