Přestupky z oblasti AML u subjektů finančního trhu

Být tzv. povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také „AML zákon“) sebou nese spoustu povinností, které provází veškerou podnikatelskou činnost.
10.2.2022

Obzvlášť když jste subjektem finančního trhu, jehož dozorovým orgánem je Česká národní banka (dále také „ČNB“). Kontrolu plnění povinností plynoucích z AML zákona (např. identifikace a kontrola klienta) provádí primárně Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“), nicméně ČNB má v tomto případě postavení sektorového dozorčího orgánu. Co z toho vyplývá? Pokud neplníte povinnosti stanovené AML zákonem, můžete být v konečném důsledku pokutováni buď ze strany FAÚ, nebo ČNB. Záleží, který úřad zjistí porušení povinností. 

Za co a hlavně za kolik?

Konkrétně jakých přestupků se můžete v této oblasti dopustit, vymezuje AML zákon celkem přehledně. Stěžejními povinnostmi AML zákona jsou identifikace a kontrola klienta, je tedy zřejmé, že nejvíce se dozorující úřady zaobírají právě porušením těchto dvou povinností. 

V posledních 5 letech ČNB, jako dozorčí sektorový orgán, zjistila porušení AML povinností u celkem 8 subjektů, které podléhají jejímu dohledu. U sedmi subjektů přitom bylo zjištěno právě nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta. Jednalo se např. o nezaznamenání povinných údajů spojených s identifikací klienta, nezajištění čitelného doklady totožnosti, příp. dalšího podpůrného dokladu, nedodržování podmínek stanovených pro identifikaci na dálku, neuchování kopií předložených dokladů totožnosti nebo informace o tom, kdo identifikaci provedl. Pozor si také musíte dávat na provádění průběžného sledování obchodního vztahu, uplatňování strategií a postupů týkající se kategorizace klienta a rizikových profilů nebo na to, zda máte v rámci systému vnitřních zásad vypracované a upravené všechny potřebné oblasti, které musí být samozřejmě pravidelně sledovány a aktualizovány. A to je jen rychlý výčet toho, na co všechno si např. při poskytování platebních služeb nebo spotřebitelských úvěrů musíte dávat pozor. 

Že je FAÚ primárním dozorčím orgánem je zřejmé i ze skutečnosti, že jen během letošního roku bylo vydáno 13 pravomocných rozhodnutí, z toho 8 subjektů spadá pod dohled ČNB. Nejčastěji se jednalo o osoby oprávněné ke směnárenské činnosti, které byly pokutovány za porušení AML povinností celkem 6x, další 2 subjekty byly poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu. Pokud tedy působíte na finančním trhu a je Vaším dohledovým orgánem ČNB, mějte na paměti, že nejen ona Vás může v této oblasti kontrolovat.    

V tabulce jsme pro Vás shrnuli základní přehled nejčastěji spáchaných přestupků z AML oblasti a výši pokuty, která Vám může být udělena.


Za nejčastější přestupky (tedy nesplnění povinnosti identifikace a kontroly klienta) lze udělit pokutu do výše až 10 mil. Kč. Pokud se jedná o přestupek závažný nebo se ho dopouštíte opakovaně či soustavně, maximální možná výše se může dle zákona vyšplhat až do 30 mil. Kč, nebo 10 % čistého obratu podle poslední řádné účetní závěrky (podle toho, která hodnota je vyšší). A pokud jste navíc finanční institucí, zákon na Vás explicitně pamatuje a pokuta může dosahovat až 130 mil. Kč (nebo 10 % čistého obratu). 

Pokud si nejste jistí, zda na Vás dopadají povinnosti stanovené AML zákonem, obraťte se na odborníky, kteří Vám poradí. Plnění povinnosti plynoucích z AML zákona zahrnuje spoustu formalit, jako např. vypracování odpovídajících a funkčních strategií či postupů a jejich aktualizace, ustanovení kontaktní a pověřené osoby, ale hlavně spoustu praktických povinností, které mohou Vaše podnikání provázet po celou jeho dobu, a pokud je nebudete plnit, může to být pro Vaši společnost i likvidační.  Zůstaňte s námi v kontaktu

Nechte nám na sebe e-mail a žádná novinka už vám neunikne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.